ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ102 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ช่องสามหมอ
17 แห่ง
หนองขาม
5 แห่ง
นาหนองทุ่ม
12 แห่ง
บ้านแก้ง
8 แห่ง
หนองสังข์
16 แห่ง
หลุบคา
7 แห่ง
โคกกุง
6 แห่ง
เก่าย่าดี
3 แห่ง
ท่ามะไฟหวาน
2 แห่ง
หนองไผ่
26 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ102 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
62 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง