ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วะตะแบก
10 แห่ง
ห้วยยายจิ๋ว
5 แห่ง
นายางกลัก
7 แห่ง
บ้านไร่
5 แห่ง
โป่งนก
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง