ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ40 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านชวน
14 แห่ง
บ้านเพชร
10 แห่ง
บ้านตาล
2 แห่ง
หัวทะเล
2 แห่ง
โคกเริงรมย์
7 แห่ง
เกาะมะนาว
1 แห่ง
โคกเพชรพัฒนา
4 แห่ง
บ้านไร่
0 แห่ง
นายางกลัก
0 แห่ง
ห้วยยายจิ๋ว
0 แห่ง
วะตะแบก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ40 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง