ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านกอก
17 แห่ง
หนองบัวบาน
3 แห่ง
บ้านขาม
5 แห่ง
หนองฉิม*
0 แห่ง
กุดน้ำใส
8 แห่ง
หนองโดน
4 แห่ง
ละหาน
5 แห่ง
ตาเนิน*
0 แห่ง
กะฮาด*
0 แห่ง
หนองบัวใหญ่
7 แห่ง
หนองบัวโคก
5 แห่ง
ท่ากูบ
0 แห่ง
ส้มป่อย
2 แห่ง
ซับใหญ่
0 แห่ง
รังงาม*
0 แห่ง
ตะโกทอง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง