ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ35 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองบัวแดง
15 แห่ง
กุดชุมแสง
6 แห่ง
ถ้ำวัวแดง
3 แห่ง
นางแดด
4 แห่ง
บ้านเจียง*
0 แห่ง
เจาทอง*
0 แห่ง
หนองแวง
4 แห่ง
คูเมือง
0 แห่ง
ท่าใหญ่
1 แห่ง
วังทอง*
0 แห่ง
วังชมภู
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ35 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง