ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คอนสวรรค์
4 แห่ง
ยางหวาย
1 แห่ง
ช่องสามหมอ
6 แห่ง
โนนสะอาด
1 แห่ง
ห้วยไร่
5 แห่ง
บ้านโสก
8 แห่ง
โคกมั่งงอย
3 แห่ง
หนองขาม
1 แห่ง
ศรีสำราญ
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง