ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ64 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านยาง
8 แห่ง
บ้านหัน
4 แห่ง
บ้านเดื่อ
11 แห่ง
บ้านเป้า
2 แห่ง
กุดเลาะ
11 แห่ง
โนนกอก
4 แห่ง
สระโพนทอง
3 แห่ง
หนองข่า
6 แห่ง
หนองโพนงาม
9 แห่ง
บ้านบัว
2 แห่ง
ซับสีทอง
0 แห่ง
โนนทอง
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ64 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
47 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง