ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองใหม่
2 แห่ง
ศรีบุญเรือง
2 แห่ง
หนองบัวใต้
0 แห่ง
กุดสะเทียน
1 แห่ง
นากอก
2 แห่ง
โนนสะอาด
0 แห่ง
ยางหล่อ
0 แห่ง
โนนม่วง
1 แห่ง
หนองกุงแก้ว
0 แห่ง
หนองแก
4 แห่ง
ทรายทอง
0 แห่ง
หันนางาม
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง