ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โนนสัง
4 แห่ง
บ้านถิ่น
0 แห่ง
หนองเรือ
1 แห่ง
กุดดู่
6 แห่ง
บ้านค้อ
3 แห่ง
โนนเมือง
0 แห่ง
โคกใหญ่
0 แห่ง
โคกม่วง
1 แห่ง
นิคมพัฒนา
0 แห่ง
ปางกู่
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง