ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นากลาง
5 แห่ง
ด่านช้าง
0 แห่ง
นาเหล่า
0 แห่ง
นาแก
0 แห่ง
กุดดินจี่
1 แห่ง
ฝั่งแดง
0 แห่ง
เก่ากลอย
0 แห่ง
วังทอง
0 แห่ง
โนนเมือง
1 แห่ง
อุทัยสวรรค์
0 แห่ง
ดงสวรรค์
2 แห่ง
วังปลาป้อม
0 แห่ง
กุดแห่
2 แห่ง
เทพคีรี
0 แห่ง
โนนภูทอง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง