ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คันไร่
1 แห่ง
ช่องเม็ก
3 แห่ง
โนนก่อ
3 แห่ง
นิคมลำโดมน้อย
2 แห่ง
ฝางคำ
1 แห่ง
คำเขื่อนแก้ว
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง