ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สำโรง
1 แห่ง
โคกก่อง
3 แห่ง
หนองไฮ
1 แห่ง
ค้อน้อย
2 แห่ง
โนนกาเล็น
0 แห่ง
โคกสว่าง
2 แห่ง
โนนกลาง
0 แห่ง
บอน
1 แห่ง
ขามป้อม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง