ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ118 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วารินชำราบ
30 แห่ง
ธาตุ
15 แห่ง
ท่าช้าง
0 แห่ง
ท่าลาด
3 แห่ง
โนนโหนน
7 แห่ง
โนนกาเล็น*
0 แห่ง
คูเมือง
0 แห่ง
สระสมิง
1 แห่ง
ค้อน้อย*
0 แห่ง
คำน้ำแซบ
3 แห่ง
บุ่งหวาย
5 แห่ง
หนองไฮ*
0 แห่ง
สำโรง*
0 แห่ง
สว่าง
0 แห่ง
คำขวาง
0 แห่ง
โพธิ์ใหญ่
0 แห่ง
โคกก่อง*
0 แห่ง
แสนสุข
30 แห่ง
โคกสว่าง*
0 แห่ง
หนองกินเพล
2 แห่ง
โนนผึ้ง
8 แห่ง
เมืองศรีไค
7 แห่ง
บุ่งมะแลง
0 แห่ง
ห้วยขะยูง
1 แห่ง
แก่งโดม
0 แห่ง
บุ่งไหม
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ118 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
30 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
10 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
26 แห่ง