ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ม่วงสามสิบ
7 แห่ง
เหล่าบก
1 แห่ง
ดุมใหญ่
2 แห่ง
หนองช้างใหญ่
2 แห่ง
หนองเมือง
1 แห่ง
เตย
3 แห่ง
ยางสักกระโพหลุ่ม
2 แห่ง
หนองไข่นก
2 แห่ง
หนองเหล่า
0 แห่ง
หนองฮาง
1 แห่ง
ยางโยภาพ
4 แห่ง
ไผ่ใหญ่
2 แห่ง
นาเลิง
3 แห่ง
โพนแพง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง