ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ขุหลุ
10 แห่ง
กระเดียน
2 แห่ง
เกษม
1 แห่ง
กุศกร
2 แห่ง
ขามเปี้ย
4 แห่ง
คอนสาย
4 แห่ง
โคกจาน
1 แห่ง
นาพิน
2 แห่ง
นาสะไม
5 แห่ง
โนนกุง
1 แห่ง
ตระการ
0 แห่ง
ตากแดด
0 แห่ง
ไหล่ทุ่ง
2 แห่ง
เป้า
0 แห่ง
เซเป็ด
1 แห่ง
สะพือ
0 แห่ง
หนองเต่า
0 แห่ง
ถ้ำแข้
1 แห่ง
ท่าหลวง
2 แห่ง
ห้วยฝ้ายพัฒนา
1 แห่ง
กุดยาลวน
2 แห่ง
บ้านแดง
2 แห่ง
คำเจริญ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง