ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ244 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
114 แห่ง
โพนเมือง
0 แห่ง
ท่าเมือง*
0 แห่ง
หัวเรือ
2 แห่ง
หนองขอน
5 แห่ง
ดอนมดแดง*
0 แห่ง
ปทุม
0 แห่ง
ขามใหญ่
28 แห่ง
แจระแม
62 แห่ง
คำไฮใหญ่*
0 แห่ง
หนองบ่อ
1 แห่ง
ไร่น้อย
14 แห่ง
กระโสบ
5 แห่ง
เหล่าแดง*
0 แห่ง
เหล่าเสือโก้ก
0 แห่ง
กุดลาด
5 แห่ง
หนองบก
0 แห่ง
แพงใหญ่
0 แห่ง
ขี้เหล็ก
8 แห่ง
ปะอาว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ244 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
43 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
12 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
9 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
79 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
33 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง