ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ21 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นาคำ
2 แห่ง
แก้งกอก
3 แห่ง
เอือดใหญ่
1 แห่ง
วาริน
4 แห่ง
ลาดควาย
3 แห่ง
สงยาง
1 แห่ง
ตะบ่าย
1 แห่ง
คำไหล
2 แห่ง
หนามแท่ง
3 แห่ง
นาเลิน
0 แห่ง
ดอนใหญ่
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ21 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง