ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ9 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองคง
2 แห่ง
เมืองแคน
0 แห่ง
หนองแค
1 แห่ง
กุง
0 แห่ง
คลีกลิ้ง
0 แห่ง
จิกสังข์ทอง
2 แห่ง
ด่าน
0 แห่ง
ดู่
2 แห่ง
หนองอึ่ง
0 แห่ง
บัวหุ่ง
1 แห่ง
ไผ่
0 แห่ง
ส้มป่อย
0 แห่ง
หนองหมี
0 แห่ง
หว้านคำ
1 แห่ง
สร้างปี่
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ9 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง