ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สังขะ
5 แห่ง
ขอนแตก
0 แห่ง
ณรงค์
0 แห่ง
แจนแวน
0 แห่ง
ตรวจ
0 แห่ง
ดม
2 แห่ง
พระแก้ว
4 แห่ง
บ้านจารย์
1 แห่ง
กระเทียม
1 แห่ง
สะกาด
0 แห่ง
ตาตุม
1 แห่ง
ทับทัน
0 แห่ง
ตาคง
1 แห่ง
ศรีสุข
0 แห่ง
บ้านชบ
1 แห่ง
หนองแวง*
0 แห่ง
เทพรักษา
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง