ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ6 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สำโรงทาบ
0 แห่ง
หนองไผ่ล้อม
2 แห่ง
กระออม
2 แห่ง
หนองฮะ
0 แห่ง
ศรีสุข
0 แห่ง
เกาะแก้ว
0 แห่ง
หมื่นศรี
1 แห่ง
เสม็จ
0 แห่ง
สะโน
0 แห่ง
ประดู่
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ6 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
2 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง