ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ระแงง
5 แห่ง
ตรึม
2 แห่ง
จารพัต
2 แห่ง
ยาง
1 แห่ง
แตล
1 แห่ง
หนองบัว
3 แห่ง
คาละแมะ
2 แห่ง
หนองเหล็ก
3 แห่ง
หนองขวาว
1 แห่ง
ช่างปี่
5 แห่ง
กุดหวาย
1 แห่ง
ขวาวใหญ่
2 แห่ง
นารุ่ง
1 แห่ง
ตรมไพร
0 แห่ง
ผักไหม
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง