ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
รัตนบุรี
9 แห่ง
ธาตุ
1 แห่ง
แก
0 แห่ง
ดอนแรด
1 แห่ง
หนองบัวทอง
0 แห่ง
หนองบัวบาน
1 แห่ง
หนองหลวง
0 แห่ง
หนองเทพ
0 แห่ง
ไผ่
3 แห่ง
โนน
0 แห่ง
เบิด
2 แห่ง
ระเวียง
0 แห่ง
น้ำเขียว
1 แห่ง
กุดขาคีม
0 แห่ง
ยางสว่าง
3 แห่ง
ทับใหญ่
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง