ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ66 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กังแอน
13 แห่ง
ทมอ
0 แห่ง
ไพล
6 แห่ง
ปรือ
5 แห่ง
ทุ่งมน
3 แห่ง
ตาเบา
4 แห่ง
หนองใหญ่
3 แห่ง
โคกยาง
6 แห่ง
โคกสะอาด
1 แห่ง
บ้านไทร
0 แห่ง
โชคนาสาม
12 แห่ง
เชื้อเพลิง
5 แห่ง
ปราสาททนง
0 แห่ง
ตานี
1 แห่ง
บ้านพลวง
1 แห่ง
กันตวจระมวล
4 แห่ง
สมุด
0 แห่ง
ประทัดบุ
2 แห่ง
ด่าน
0 แห่ง
คูตัน*
0 แห่ง
โคกกลาง*
0 แห่ง
บักได
0 แห่ง
กาบเชิง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ66 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง