ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
จอมพระ
3 แห่ง
เมืองลีง
4 แห่ง
กระหาด
1 แห่ง
บุแกรง
4 แห่ง
หนองสนิท
3 แห่ง
บ้านผือ
0 แห่ง
ลุ่มระวี
0 แห่ง
ชุมแสง
0 แห่ง
เป็นสุข
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง