ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ46 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าตูม
18 แห่ง
กระโพ
6 แห่ง
พรมเทพ
5 แห่ง
โพนครก
5 แห่ง
เมืองแก
3 แห่ง
บะ
1 แห่ง
หนองบัว
2 แห่ง
บัวโคก
1 แห่ง
หนองเมธี
3 แห่ง
ทุ่งกุลา
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ46 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
36 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง