ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กาบเชิง
4 แห่ง
บักได*
0 แห่ง
โคกกลาง
0 แห่ง
คูตัน
1 แห่ง
ด่าน
2 แห่ง
แนงมุด
0 แห่ง
โคกตะเคียน
5 แห่ง
ตาเมียง *
0 แห่ง
จีกแดก *
0 แห่ง
ตะเคียน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง