ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ126 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
37 แห่ง
ตั้งใจ
3 แห่ง
เพี้ยราม
1 แห่ง
นาดี
11 แห่ง
ท่าสว่าง
2 แห่ง
สลักได
21 แห่ง
ตาอ็อง
1 แห่ง
ตากูก
0 แห่ง
สำโรง
1 แห่ง
แกใหญ่
2 แห่ง
นอกเมือง
20 แห่ง
คอโค
6 แห่ง
สวาย
2 แห่ง
เฉนียง
4 แห่ง
บึง
0 แห่ง
เทนมีย์
2 แห่ง
เขวาสินรินทร์
0 แห่ง
นาบัว
8 แห่ง
เมืองที
2 แห่ง
ราม
1 แห่ง
บุฤาษี
2 แห่ง
ตระแสง
0 แห่ง
บ้านแร่
0 แห่ง
ปราสาททอง
0 แห่ง
แสลงพันธ์
0 แห่ง
กาเกาะ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ126 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
41 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง