ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชุมพลบุรี
4 แห่ง
นาหนองไผ่
2 แห่ง
ไพรขลา
0 แห่ง
ศรีณรงค์
1 แห่ง
ยะวึก
1 แห่ง
เมืองบัว
2 แห่ง
สระขุด
0 แห่ง
กระเบื้อง
0 แห่ง
หนองเรือ
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง