ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ84 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สีคิ้ว
18 แห่ง
บ้านหัน
5 แห่ง
กฤษณา
4 แห่ง
ลาดบัวขาว
16 แห่ง
หนองหญ้าขาว
4 แห่ง
กุดน้อย
2 แห่ง
หนองน้ำใส
6 แห่ง
วังโรงใหญ่
7 แห่ง
มิตรภาพ
8 แห่ง
คลองไผ่
8 แห่ง
ดอนเมือง
1 แห่ง
หนองบัวน้อย
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ84 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง