ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ห้วยแถลง
9 แห่ง
ทับสวาย
2 แห่ง
เมืองพลับพลา
3 แห่ง
หลุ่งตะเคียน
2 แห่ง
หินดาด
13 แห่ง
งิ้ว
7 แห่ง
กงรถ
2 แห่ง
หลุ่งประดู่
6 แห่ง
ตะโก
4 แห่ง
ห้วยแคน
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง