ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ121 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สูงเนิน
45 แห่ง
เสมา
10 แห่ง
โคราช
1 แห่ง
บุ่งขี้เหล็ก
4 แห่ง
โนนค่า
6 แห่ง
โค้งยาง
2 แห่ง
มะเกลือเก่า
12 แห่ง
มะเกลือใหม่
15 แห่ง
นากลาง
18 แห่ง
หนองตะไก้
4 แห่ง
กุดจิก
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ121 แห่ง
อุตสาหกรรม
12 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
69 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง