ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ42 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประทาย
21 แห่ง
โนนแดง*
0 แห่ง
กระทุ่มราย
4 แห่ง
วังไม้แดง
0 แห่ง
วังหิน*
0 แห่ง
ตลาดไทร
1 แห่ง
หนองพลวง
5 แห่ง
หนองค่าย
2 แห่ง
หันห้วยทราย
4 แห่ง
ดอนมัน
3 แห่ง
โนนตาเถร*
0 แห่ง
สำพะเนียง*
0 แห่ง
นางรำ
0 แห่ง
โนนเพ็ด
0 แห่ง
ทุ่งสว่าง
0 แห่ง
ดอนยาวใหญ่*
0 แห่ง
โคกกลาง
2 แห่ง
เมืองโดน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ42 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง