ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ65 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บัวใหญ่
22 แห่ง
ห้วยยาง
6 แห่ง
เสมาใหญ่
0 แห่ง
บึงพะไล*
0 แห่ง
ดอนตะหนิน
2 แห่ง
หนองบัวสะอาด
6 แห่ง
โนนทองหลาง
13 แห่ง
หนองหว้า
0 แห่ง
บัวลาย
0 แห่ง
สีดา
1 แห่ง
โพนทอง
0 แห่ง
แก้งสนามนาง*
0 แห่ง
กุดจอก
4 แห่ง
ด่านช้าง
5 แห่ง
โนนจาน
0 แห่ง
สีสุก*
0 แห่ง
สามเมือง
0 แห่ง
โนนสำราญ*
0 แห่ง
ขุนทอง
4 แห่ง
หนองตาดใหญ่
0 แห่ง
เมืองพะไล
0 แห่ง
โนนประดู่
0 แห่ง
หนองแจ้งใหญ่
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ65 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
45 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง