ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ขามสะแกแสง
8 แห่ง
โนนเมือง
5 แห่ง
เมืองนาท
0 แห่ง
ชีวึก
2 แห่ง
พะงาด
1 แห่ง
หนองหัวฟาน
1 แห่ง
เมืองเกษตร
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง