ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ71 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองปัก
18 แห่ง
ตะคุ
6 แห่ง
โคกไทย
1 แห่ง
สำโรง
3 แห่ง
ตะขบ
5 แห่ง
นกออก
2 แห่ง
ดอน
2 แห่ง
วังน้ำเขียว*
0 แห่ง
ตูม
9 แห่ง
งิ้ว
6 แห่ง
สะแกราช
2 แห่ง
ลำนางแก้ว
1 แห่ง
วังหมี*
0 แห่ง
ระเริง*
0 แห่ง
อุดมทรัพย์*
0 แห่ง
ภูหลวง
0 แห่ง
ธงชัยเหนือ
10 แห่ง
สุขเกษม
3 แห่ง
เกษมทรัพย์
2 แห่ง
บ่อปลาทอง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ71 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง