ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ76 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โนนสูง
11 แห่ง
ใหม่
4 แห่ง
โตนด
5 แห่ง
บิง
4 แห่ง
ดอนชมพู
4 แห่ง
ธารปราสาท
8 แห่ง
หลุมข้าว
4 แห่ง
มะค่า
9 แห่ง
พลสงคราม
3 แห่ง
จันอัด
5 แห่ง
ขามเฒ่า
3 แห่ง
ด่านคล้า
1 แห่ง
ลำคอหงษ์
0 แห่ง
เมืองปราสาท
3 แห่ง
ดอนหวาย
5 แห่ง
ลำมูล
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ76 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
37 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
22 แห่ง