ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ65 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กระโทก
2 แห่ง
พลับพลา
7 แห่ง
ท่าอ่าง
7 แห่ง
ทุ่งอรุณ
2 แห่ง
ท่าลาดขาว
1 แห่ง
ท่าจะหลุง
1 แห่ง
ท่าเยี่ยม
8 แห่ง
โชคชัย
24 แห่ง
ละลมใหม่พัฒนา
1 แห่ง
ด่านเกวียน
12 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ65 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง