ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กุดพิมาน
0 แห่ง
ด่านขุนทด
28 แห่ง
ด่านนอก
0 แห่ง
ด่านใน
1 แห่ง
ตะเคียน
1 แห่ง
บ้านเก่า
1 แห่ง
บ้านแปรง
1 แห่ง
พันชนะ
2 แห่ง
สระจรเข้
0 แห่ง
หนองกราด
2 แห่ง
หนองบัวตะเกียด
1 แห่ง
หนองบัวละคร
1 แห่ง
หินดาด
2 แห่ง
สำนักตะคร้อ
0 แห่ง
ห้วยบง
5 แห่ง
หนองแวง
0 แห่ง
โนนเมืองพัฒนา
3 แห่ง
หนองไทร
1 แห่ง
บึงปรือ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง