ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แชะ
8 แห่ง
เฉลียง
2 แห่ง
ครบุรี
5 แห่ง
โคกกระชาย
1 แห่ง
จระเข้หิน
7 แห่ง
มาบตะโกเอน
1 แห่ง
อรพิมพ์
5 แห่ง
บ้านใหม่
2 แห่ง
ลำเพียก
4 แห่ง
ครบุรีใต้
2 แห่ง
ตะแบกบาน
0 แห่ง
สระว่านพระยา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง