ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ984 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
562 แห่ง
โพธิ์กลาง
25 แห่ง
หนองจะบก
22 แห่ง
โคกสูง
11 แห่ง
มะเริง
9 แห่ง
หนองระเวียง
28 แห่ง
ปรุใหญ่
12 แห่ง
หมื่นไวย
17 แห่ง
พลกรัง
3 แห่ง
หนองไผ่ล้อม
17 แห่ง
หัวทะเล
40 แห่ง
บ้านเกาะ
17 แห่ง
บ้านใหม่
23 แห่ง
พุดซา
6 แห่ง
บ้านโพธิ์
9 แห่ง
จอหอ
35 แห่ง
โคกกรวด
44 แห่ง
ไชยมงคล
7 แห่ง
หนองบัวศาลา
41 แห่ง
สุรนารี
31 แห่ง
สีมุม
1 แห่ง
ตลาด
9 แห่ง
พะเนา
2 แห่ง
หนองกระทุ่ม
12 แห่ง
หนองไข่น้ำ
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ984 แห่ง
อุตสาหกรรม
32 แห่ง
บริษัท
169 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
47 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
16 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
295 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
124 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
233 แห่ง