ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ52 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองคง
18 แห่ง
คูขาด
6 แห่ง
เทพาลัย
4 แห่ง
ตาจั่น
6 แห่ง
บ้านปรางค์
2 แห่ง
หนองมะนาว
3 แห่ง
หนองบัว
4 แห่ง
โนนเต็ง
3 แห่ง
ดอนใหญ่
4 แห่ง
ขามสมบูรณ์
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ52 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
43 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง