ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ81 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาฉกรรจ์
45 แห่ง
หนองหว้า
23 แห่ง
พระเพลิง
9 แห่ง
เขาสามสิบ
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ81 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
60 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง