ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ83 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อรัญประเทศ
21 แห่ง
เมืองไผ่
0 แห่ง
หันทราย
3 แห่ง
คลองน้ำใส
0 แห่ง
ท่าข้าม
2 แห่ง
ป่าไร่
7 แห่ง
ทับพริก
2 แห่ง
บ้านใหม่หนองไทร
19 แห่ง
ผ่านศึก
8 แห่ง
หนองสังข์
7 แห่ง
คลองทับจันทร์
4 แห่ง
ฟากห้วย
4 แห่ง
บ้านด่าน
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ83 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
21 แห่ง