ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ95 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วัฒนานคร
42 แห่ง
ท่าเกวียน
6 แห่ง
ผักขะ
1 แห่ง
โนนหมากเค็ง
5 แห่ง
หนองน้ำใส
7 แห่ง
ช่องกุ่ม
7 แห่ง
หนองแวง
3 แห่ง
แซร์ออ
4 แห่ง
หนองหมากฝ้าย
6 แห่ง
หนองตะเคียนบอน
6 แห่ง
ห้วยโจด
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ95 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
52 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
21 แห่ง