ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ27 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตาพระยา
13 แห่ง
ทัพเสด็จ
2 แห่ง
โคกสูง
0 แห่ง
หนองแวง
0 แห่ง
หนองม่วง
0 แห่ง
ทัพราช
3 แห่ง
ทัพไทย
4 แห่ง
โนนหมากมุ่น
0 แห่ง
โคคลาน
5 แห่ง
บ้านม่วง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ27 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง