ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ80 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สระแก้ว
29 แห่ง
บ้านแก้ง
16 แห่ง
ศาลาลำดวน
13 แห่ง
โคกปี่ฆ้อง
4 แห่ง
ท่าแยก
1 แห่ง
ท่าเกษม
5 แห่ง
เขาฉกรรจ์
0 แห่ง
สระขวัญ
12 แห่ง
หนองหว้า
0 แห่ง
พระเพลิง
0 แห่ง
หนองบอน
0 แห่ง
เขาสามสิบ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ80 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
27 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
18 แห่ง