ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านนา
13 แห่ง
บ้านพร้าว
3 แห่ง
บ้านพริก
4 แห่ง
อาษา
2 แห่ง
ทองหลาง
10 แห่ง
บางอ้อ
3 แห่ง
พิกุลออก
1 แห่ง
ป่าขะ
3 แห่ง
เขาเพิ่ม
7 แห่ง
ศรีกะอาง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
35 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง