ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ53 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พระอาจารย์
5 แห่ง
บึงศาล
5 แห่ง
ศีรษะกระบือ
2 แห่ง
โพธิ์แทน
3 แห่ง
บางสมบูรณ์
1 แห่ง
ทรายมูล
1 แห่ง
บางปลากด
6 แห่ง
บางลูกเสือ
1 แห่ง
องครักษ์
19 แห่ง
ชุมพล
3 แห่ง
คลองใหญ่
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ53 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง