ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แปลงยาว
10 แห่ง
วังเย็น
9 แห่ง
หัวสำโรง
35 แห่ง
หนองไม้แก่น
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
28 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง