ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ86 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เกาะขนุน
14 แห่ง
บ้านซ่อง
10 แห่ง
พนมสารคาม
20 แห่ง
เมืองเก่า
0 แห่ง
หนองยาว
5 แห่ง
ท่าถ่าน
7 แห่ง
หนองแหน
4 แห่ง
เขาหินซ้อน
26 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ86 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง